Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 5S/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 101. sjednici, održanoj 27.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA
KINEMATOGRAFIJU

 

I

 

Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinemato­grafiju privremeno se imenuje JOVAN MARJANOVIĆ.

 

II

 

Privremeni predsjednik Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja, imenuje se na najviše tri mjeseca, do kada će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 337/2014
27. februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.