Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 101. sjednici, održanoj 27.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG
ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

 

I

 

AMER KAPETANOVIĆ, razrješava se dužnosti predsjed­nika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, kojeg je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Rješenjem V broj: 753/201 i od 19.07.2011. godine ("Službene novine Federa­cije BiH", broj 44/11).

 

II

 

Predsjednik Upravnog odbora iz točke I ovog rješenja, razrješava se prije isteka mandata, na osobni zahtjev.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 336/2014
27. veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.