Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika
izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02-1.3-5160/14 od 04.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštemh rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.    Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-757/10-417 od 03.09.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 238/2 zv. "Ogoje", u naravi njiva 5. klase ukupne površine 50 m2, upisana u zk. ul. br. 290 k.o. Bukovica kao zemljišnoknjižno suvlasništvo Karić (Sune) Sifa sa dijelom 1/3, Karić (Zejnila) Delila sa dijelom 1/3 i Karić (Zejnila) Denis sa dijelom 1/3.
2.     Prije predaje u posjed izvlastenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlastene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1107-6/2014
16. rujna/septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.