Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji .("Službene, novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Čelić putem Zajedničkog pravobranilaŠtva za općine Čelić, Teočak, Sapna i Doboj Istok, broj 01-08-18/14 od 01.09.2014. godine, zapredaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, stambeno komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Čelić prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za urbanizam, stambeno komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Čelić, broj 05-14-475-18/09 od 21.08.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 616 zv. "Luka", po kulturi njiva 2. klase u površini od 5.518 m2, njiva 3. klase u površini od 14.259 m2 i njiva 4. klase u površini od 1.218 m2 (sve u ukupnoj površini od 20.995 m ), upisana u KKU br. l k.o. Ratkovići na ime posjednika Abdurahmanovič (Hajrudina) Ahmed sa posjedom 1/1, u Zemljišnoknjižnom ulošku br. l k.o. Ratkovići upisano pravo vlasništva u korist Abdurahmanović (Hajrudina) Ahmed sa dijelom 1/1, na kojoj parceli je ustanovljeno pravo . stvarne služnosti za potrebe Općine Čelić radi postavljanja i održavanja kanalizacionih cijevi kao i prateće infrastrukture, prema položaju i trasi iskolčenoj na terenu i označenoj na kopiji katastarskog plana koja čini sastavni dio rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, a u svrhu izgradnje glavnog kolektora "B" upotrebljenih voda za naselja Čelić, Ratkovići, Brnjik i Vražići.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za urbanizam, stambeno komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Čelić osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1071-13/2014
16. septembra/rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.