Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i člana 7. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/11), u postupku imenovanja članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na osnovu Javnog oglasa objavljenog u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Dnevni list" na dan 10.12.2013- godine, "Oslobođenje" 11.12.2013. godine i "Službenim novinama Federacije BiH", broj 98/13 na dan 11.12.2013. godine, nakon razmatranja rang liste najboljih kandidata od strane Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora, u skladu sa principima i standardima odabira i pravilima postupka imenovanja i uvjerenja da su sva načela i procedure utvrđene zakonom ispoštovane, a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši nominaciju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeca Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i na 101. sjednici, održanoj 27.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PREDUZEĆA CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.
SARAJEVO

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo predlažu se za imenovanje;
1.      Maida Dizdarević,
2.      Haris Jašarević,
3.      Osman Lindov,
4.      Žarko Šantić,
5.      Zdenko Konta.

 

II

 

Imenovanje članova Nadzornog odbora koji su predloženi u članu I ovog rješenja izvršit će Skupština Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 333/2014
27. februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.