Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i članka 7. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/11), u postupku imenovanja članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na temelju Javnog oglasa objavljenog u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Dnevni list" na dan 10.12.2013. godine, "Oslobođenju" 11.12.2013. godine i "Službenim novinama Federacije BiH", broj 98/13 na dan 11.12.2013. godine, nakon razmatranja rang liste najboljih kandidata od strane Povjerenstva za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora, sukladno principima i standardima odabira i pravilima postupka imenovanja i uvjerenja da su sva načela i procedure utvrđene zakonom ispoštovane, a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši nominaciju članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i na 101. sjednici, održanoj 27.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PODUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.
MOSTAR

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar predlažu se za imenovanje:
1.     Željko Matoc,
2.     Bilal Tulumović,
3.     Edison Pavlović,
4.     Almir Šabović,
5.     Mladen Bazina.

 

II

 

Imenovanje članova Nadzornog odbora koji su predloženi u članku I ovog rješenja izvršit će Skupština Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 332/2014
27. veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.