Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 40. stav l. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), a u vezi sa članom 27. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

 

I

 

U Komisiju za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.     Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Članovima Komisije iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na novčanu naknadu za rad i angažovanje, u skladu sa članom 27. stav 4. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH1', br. 29/03, 23/04. 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12).
Visina naknade iz tačke 2. ovog rješenja odredit će se posebnim rješenjem.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1713/2014
16. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.