Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 9. stav 3. tačka 2. Zakona o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 56/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG
ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH
INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA

 

I

 

Vedad Nezirić imenuje se za člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA na period od dvije godine,

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1707/2014
16. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.