Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014.  godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

1. Ovlašćuje se Hanefija Topuz, šef Odsjeka za poljoprivrednu politiku, za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, naloga za plaćanje finansijskih obaveza Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i drugih akata.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1705/2014
16. septembra/rujna 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.