Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA TRGOVINE

 

1.      Ovlašćuje se Nermin Nikšić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Dijane Bukovac, sekretara Federalnog ministarstva trgovine, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine.

 

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1704/2014
16. septembra/rujna 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.