Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici održanoj 16.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
TRGOVINE

 

1.     Ovlašćuje se Dijana Bukovac, sekretar Federabog ministarstva trgovine za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine, naloga za plaćanje finansijskih obaveza Federalnog ministarstva trgovine i drugih akata.
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1703/2014
16. septembra/rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.