Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u svezi sa točkom VIII Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
UPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

I

 

Za članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom imenuju se:
l.      Almas Kulović, predsjednik,
2.     Izudin Tanović, član,
3.     Mirsad Muftić, član,
4.     Mirsad Đulbić, član,
5.     Ivan Perić, član,
6.     Ana Šimunović, član,
7.     Sabina Čano, član.

 

II

 

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom imenuje se na razdoblje od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1695/2014
16. rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.