Na temelju članka 102. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/11, 14/12, 79/12, 74/13 i.57/14) točka I, podtočka 9. mijenja se i glasi;
"9. EMIR SIJERČIĆ, član, Bosansko-podrinjski kanton,".

 

II

 

Mandat imenovanog člana iz točke I ovog rješenja traje do isteka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine imenovanih Rješenjem V broj 1179/2011 od 27.10.2011. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1676/2014
10. rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.