Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i elana 25. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE DVA ČLANA
UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATERA
SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina, predlažu se slijedeći kandidati:
- Prof dr. sc. Milenko Obad, i
- mr. Vinko Bošnjak.

 

II

 

Prijedlog za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I ovog rješenja, glasanjem prihvata ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1675/2014
10. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.