Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 27. stavak 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 19.02.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA
IZBOR DIREKTORA UREDA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA EUROPSKE
INTEGRACIJE

 

1.     U Povjerenstvo za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (u daljem tekstu: Povjerenstvo), ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
- Edita Kalajdžić, tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i
- Željko Silađi, direktor Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za    zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU.
2.     Članovi Povjerenstva iz točke 1. ovog rješenja imaju pravo na naknadu za rad i angažiranje, sukladno članku 27. stavak 4. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3.     Visina naknade iz točke 2. ovog rješenja odredit će se rješenjem Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.
4.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 286/2014
19. veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.