Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), a u vezi sa članom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, donijelaje

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG
CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

 

U Rješenju o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/14) u tački I podtačka 3. mijenja se i glasi:
"3. Gorana Mutinović, član."

 

II

 

Imenovana iz tačke I ovog rješenja imenuje se do isteka perioda na koji su imenovani privremeni članovi Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Rješenjem V broj 1319/2014 od 10.07.2014. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1674/2014
10. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.