Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 71. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br, 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, domjela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA PRIVREMENOG
NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

 

Vanja Kenjić razrješava se dužnosti člana privremenog Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na osobni zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1673/2014
10. rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.