Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa 51. 60. i 64. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, donijelaje

 

R J E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA FEDERALNE
UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

1.     Fahrudin Solak, postavlja se za direktora Federalna uprave civilne zaštite.
2.     Sukladno članku 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), mjesečna plaća direktora Federalne uprave civilne zaštite utvrđuje se prema sljedećim elementima:
- Koeficijent u vrijednosti 6,20, umnožen sa jedinstvenom osnovicom koja se utvrđuje sukladno članku 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Iznos alineje 1. ove točke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu mirovinskog staža, a najviše do 20%.
3.     Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora Federalne uprave civilne zaštite sukladno ovom rješenju počinje danom konačnosti rješenja o postavljenju.
4.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1672/2014
10. rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.