Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 65/13) i članka 7. Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/11 i 100/13), u postupku imenovanja članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar na osnovu Javnog oglasa objavljenog u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" na dan 16.07.2014. godine i "Službenim novinama Federacije BiH", broj 57/14 na dan 16.07.2014. godine, nakon razmatranja rang liste najboljih kandidata sačinjene od strane Povjerenstva za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora, sukladno principima i standardima odabira i pravilima postupka imenovanja i uvjerenja da su sva načela i procedure utvrđene zakonom ispoštovane, a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši nominaciju članova Nadzornog odbora JP , Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar iz dijela državnog kapitala i na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunika­cije d.d. Mostar predlažu se za imenovanje:
1.     Ante Krešić,
2.     Dragi Žujo,
3.     Anita Čolak,
4.     Sejad Čolak,
5.     Irma Memić,
6.     Pero Grubišić.

 

II

 

Imenovanje članova Nadzornog odbora koji su predloženi u točki I ovog rješenja izvršit će Skupština JP Hrvatske telekomu­nikacije d.d. Mostar.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1653/2014
10. rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.