Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člans 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterijima za imenovanje ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 130. sjednici, održanoj 03.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANA
NADZORNOG ODBORA JP ŽELJEZNICE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo u sljedećem sastavu:
1.     Esad Osmanbegović, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, predsjednik,
2.     Dejan Vračić, Ured Zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član
3.     Ismet Demirović, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član
4.     Jasenko Muharemagić, Ured rremijera Federacije Bosne i Hercegovine, član,
5.     Miodrag Zotović, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član.
Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zadužuje se Amila Ćoralić.

 

II

 

Komisija je obavezna, u skladu sa principima utvrđenim članom 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), sastaviti rang - listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje.

 

III

 

Nakon izvršene selekcije iz tačke II ovog rješenja, Komisija za izbor će kandidate sa .liste za uži izbor pozvati na intervju i provesti proceduru u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

 

IV

 

Komisija je obavezna u toku intervjua osigurati da svi kandidati budu upoznati sa standardom ličnog integriteta u skladu sa pozicijom za koju se vrši izbor i imenovanje, da sva pitanja vezana za sukob interesa budu objašnjena svakom kandidatu te informisati kandidate o pravu na prigovor protiv imenovanja koji se razmatra.

 

V

 

Komisija je obavezna nakon provedene procedure putem pismene preporuke predložiti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang - listu sa najboljim kandidatima uzimajući u obzir sve relevantne činjenice koje Komisija ima o kandidatima zajedno sa njihovim preporukama.

 

VI

 

Troškovi rada Komisije padaju na teret JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo.

 

VII

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1642/2014
03. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.