Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 123. stav 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Flercegovine ("Službene novine Federacije BiH, br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 130. sjednici, održanoj 03.09.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA KAZNENO-
POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U
BIHAĆU

 

I

 

Mirsad Demirović imenuje se na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću na period od 4 (četiri) godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1634/2014
03. septembra/rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.