Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na  130. sjednici, održanoj 03.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA
NACIONALNI PARK "UNA"

 

I

 

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una", imenuju se:
1.     Marjanović Anto, predsjednik,
2.     Dedić Amir, član,
3.     Dervišević Alen, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1608/2014
03. rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.