Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 27. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 19.02.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR
DIREKTORA UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

1.     U Komisiju za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (u daljem tekstu: Komisija), ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
- Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i
- Željko Silađi, direktor Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za  zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU.
2.     Članovi Komisije iz tačke 1. ovog rješenja imaju pravo na naknadu za rad i angažovanje, u skladu sa članom 27. stav 4. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3.     Visina naknade iz tačke 2. ovog rješenja odredit će se rješenjem Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.
4.     Ovo rješenje slupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 286/2014
19. februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.