Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-33/13 od 27.01.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 19.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-120 od 06.01.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1273/2 zv. "Gajevi", po kulturi voćnjak 4. klase, površine 1.276 m2, upisana u p.l. 477 k.o. Crkvice kao posjed Skelo (Ive) Terezina sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 1273), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 321/5 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 574 k.o. Crkvice na ime Čolić (Jure) Ivo sa dijelom 57/448 i dr., a stvarno suvlasništvo Skelo (Stjepan) Diana iz Zenice sa dijelom 1/7, Skelo (Ivo) Mato iz Zenice sa dijelom 1/7, Gelić r. Skelo (Ivo) Kata iz Zenice sa dijelom 1/7, Skelo (Ivo) Marija iz Zenice sa dijelom 1/7, Skelo (Mijo) Robert nastanjen u Hrvatskoj sa dijelom 1/7, Kaknjo r. Skelo (Juraj) Vesna iz Zenice sa dijelom 1/14, Gačić r. Skelo (Juraj) Jasna nastanjena u Brisbane sa dijelom 1/14, Draganović r. Skelo (Jozo) Adela iz Prijedora sa dijelom 1/21, Banjak r. Skelo (Jozo) Ela nastanjena u Švedskoj sa dijelom 1/21 i Skeio (Jozo) Sarafina nastanjena u Njemačkoj sa dijelom 1/21.
2.      Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-84/2014
19. veljače/februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.