Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Hadžići putem Općinskog pravobra-nilaštva Općine Hadžići, broj: U-10-08-42/13 od 25.07.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, broj: 05-31-2-1950/2014 od 24.07.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č.br. 1373/1, u površini od 669 m2,
- k.č. br. 1373/2, u površini od 307 m2,
obje parcele upisane u k.o. Pazarić, vlasništvo Horman (Džemaila) Sabaheta sa dijelom 1/1, na kojima je, u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Općine Hadžići, u svrhu postavljanja i održavanja kanalizacionih cijevi, a radi izgradnje fekalnog kolektora Dupovci - Resnik.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekret­nina, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1003-2/2014
28. augusta/kolovoza 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nlkšić, s. r.