Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj II-1575/14 od 18.07.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UP-I-05-33-976/05-246 od 11.06.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 30/15, po novom premjeru k.č. br. 857/2 k.o. Miljkovići, u površini od 340 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 30/1, upisana u zk. ul. br. 78 EL k.o. Miljkovići, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Pero Brkić sa 1/1 dijela, zemljišno-knjižno suvlasništvo Pehar (Ante) Jure sa 1/2 dijela i još 3 uknjižena suvlasnika, a posjed i stvarno suvlasništvo; Ivan (Pero) Brkić, Mile (Pero) Brkić, Milka (Pero) Ceman rod. Brkić i Danica (Pero) Karadžić rod. Brkić sa po 1/5 dijela, Blaženka (Jozo) Brkić, Jadranka (Jozo) Brkić i Brankica (Jozo) Brkić sa po l /l 5 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlastenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-976-7/2014
28. kolovoza/augusta 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.