Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d, Mostar, broj: II-1575/14 od 18.07.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UP-I-05-33-976/05-227 od 23.04.2013. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 312/168, po novom premjeru k.č. br. 827/2 k.o. Miljkovići, u površini od 615 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 312/52, upisana u zk. ul .br. 1257 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Andrija (Ante) Raspudić sa 1/1 dijela, zemljišno-knjižno suvlasništvo Ante (Ante) Raspudić sa 1/12 dijela i još 38 uknjiženih suvlasnika,
- k.č. br. 312/163, po novom premjeru k.č. br. 817/2 k.o. Miljkovići, u površini od 171 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 312/29, upisana u zk. ul. br. 1084 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Andrija (Ante) Raspudić sa 1/1 dijela, zemljišno-knjižno suvlasništvo Ante (Ante) Raspudić sa 1/12 dijela! još 38 uknjiženih suvlasnika, a savjestan posjed i stvarno vlasništvo Nikola (Petar) Raspudić sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlastenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-976-6/2014
28. kolovoza/augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.