Na temelju članka 31, stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj II-1575/14 od 18.07.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. gddine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UP-1-05-33-976/05-148 od 06.06.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 326/26, po novom premjeru k.č. br. 1003/2 k.o. Čule, u površini od 277 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 326/1, upisana u zk. ul. br. 1156 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani: Frano (Grgo) Rozić, Ivan (Grgo) Rozić sa po 1/4 dijela i Vidan (Stipe) Rozić sa 1/2 dijela, zemljišno-knjižno suvlasništvo: Rozić (Grgo) Franjo sa 5/56 dijela i još 22 uknjižena suvlasnika, a posjed i stvarno suvlasništvo: Mile (Frano) Rozić, Dane (Frano) Rozić sa po 1/4 dijela, Mate (Vidan) Rozić, Andrija (Vidan) Rozić, Dane (Vidan) Rozić, Stipe (Vidan) Rozić, Ruža (Vidan) Marić rođ. Rozić, Mara   (Vidan) Vidačak rođ. Rozić, Luča (Vidan) Pehar rod. Rozić i Janja (Vidan) Pehar rođ. Rozić sa po 1/16 dijela.
2.      Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel ||a financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara  osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-31-976-3/2014
28. kolovoza/augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.