Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj l /94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj II-1575/14 od 18.07.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UP-1-05-33-976/05-89 od 09.04.2013. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 335/48, po novom premjeru k.č.br. 751/2 k.o. Čule, nastala cijepanjem od k.č. br. 335/5, upisana u zk. ul. br. 882 k.o. Kruševo,
- k.č.br. 335/49, po novom premjeru k.č.br. 752/2 k.o. Čule, nastala cijepanjem od k.č.br. 335/5, upisana u zk. ul. br. 882 k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani: Ivan (Marko) Ćorić sa 2/12 dijela, Mladen (Marko) Ćorić sa 3/12 dijela, Ružica (Marko) Ćorie sa 3/12 dijela, Matilda (Marko) Matijević rod. Ćorić sa 2/12 dijela i Angela (Marko) Pehar rod. Ćorić sa 2/12 dijela, zemljišno-knjižno suvlasništvo: Ćorić Mladena sina Marka sa l /4 dijela, Ćorić Ružice kćeri Marka sa 1/4 dijela, Ćorić Angele kćeri Marka udt. Pehar sa 1/6 dijela, Ćorić Matilde kćeri Marka udt. Matijević sa 1/6 dijela i Ćorić Ivana sina Marka sa 1/6 dijela, a savjestan posjed i stvarno suvlasništvo: Mladen (Marko) Ćorić i Ružica (Marko) Ćorić sa po 4/12 dijela, Matilda (Marko) Matijević rod. Ćorić i Angela (Marko) Pehar rod. Ćorić sa po 2/12 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-976-2/2014
28. kolovoza/augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.