Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke III Odluke o pristupanju izradi Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2020. godina ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 100. sjednici, održanoj 19.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIONOG
ODBORA ZA PRAĆENJE IZRADE "PROGRAMA
RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013.-2020. GODINA"

 

I

 

Imenuje se Koordinacioni odbor za praćenje izrade Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2020. godina (u daljem tekstu: Koordinacioni odbor), u sastavu:
1.     mr. se. Nijaz Brković, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
2.     Jasna Vukasović, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija
3.     Hanka Mušinbegović, Federalno ministarstvo prostornog uređenja
4.     dr. Mehmed Cera, Federalno ministarstvo okoliša i turizma
5.     mr. se. Adis Fajić, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
6.     Sanela Jakubović, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
7.     Davorka Jukić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
8.     Avdo Vajzović, Federalno ministarstvo zdravstva
9.     Zdenko Čabrilo, Federalno ministarstvo kulture i sporta
10.   mr. sc. Snježana Kapić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
11.   Dijana Bukovac, Federalno ministarstvo trgovine
12.   Amira Mašović, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
13.   Enisa Teskeredžić, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambenog-oslobodilačkog rata
14.    Angelina Zelenika, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
15.    Enida Pecikoza, Federalno ministarstvo poljoprivre­de, vodoprivrede i šumarstva - sekretar
Administrativnu podršku radu Koordinacionog odbora pružat će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao nosilac aktivnosti izrade Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2020. godina (u daljem tekstu: Program ruralnog razvoja).

 

II

 

Zadatak Koordinacionog odbora je da u procesu izrade Programa ruralnog razvoja:
- sačini Akcioni plan za realizaciju Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pristupanju izradi Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2020. godina, prati proces i vremenski okvir i o tome tromjesečno, a po potrebi i češće, izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine,
- vrsi koordinaciju aktivnosti između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
- osigura punu saradnju federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave i stvaranje ambijenta za zajedničko djelovanje u cilju kreiranja komplementarne politike u oblasti ruralnog razvoja,
- razvija učešće nadležnih sektorskih subjekata u procesu uključenja zainteresirane javnosti (informiranje, konsultacije, uključenje i partnerstvo), - učestvuje u usaglašavanju sektorskih ciljeva, mjera i prioriteta za postizanje najefikasnijih rezultata u oblasti ruralnog razvoja, kako bi se osigurao što bolji kvalitet života na ruralnom prostoru, zaštita i očuvanje okoliša, te održivo korištenje prirodnih resursa,
- usvoji Prednacrt programa ruralnog razvoja, prije dostave istog na razmatranje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Članovi Koordinacionog odbora dužni su: aktivno učestvovati u radu Koordinacionog odbora, međusobno sarađivati, osigurati učešće drugih predstavnika ministarstva u radu radnih grupa, vršiti razmjenu informacija, podataka, planova, programa i drugih sektorskih materijala, relevantnih za izradu Programa ruralnog razvoja, kao i vršiti druge poslove koje odredi Koordinacioni odbor.

 

IV

 

Koordinacioni odbor će, prije razmatranja Prijedloga programa ruralnog razvoja na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostaviti završnu informaciju o toku procesa izrade Programa ruralnog razvoja i o realizaciji zadataka iz tačke II ovog rješenja, najkasnije do 30. septembra 2014. godine.

 

V

 

Mandat Koordinacionog odbora traje do konačne izrade Programa ruralnog razvoja odnosno devet mjeseci od dana potpisivanja Ugovora sa izabranim izvođačem Catalys Ltd., UK., a najduže do 31.12.2014. godine.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 261/2014
19. februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.