Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3, Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj: II-1575/14 od 18.07.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-72 od 09.04.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 341/56, po novom premjeru k.č. br. 724/2 k.o. Čule, u površini od 583 m2 , nastala cijepanjem od k.č. br. 341/11, upisana u zk. ul. br. 174 k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Vidan (Stipe) Rozić sa 1/1 dijela, zemljišno-knjižno suvlasništvo Viđana Rožica umr. Stipana sa 1/4 dijela i još 21 uknjiženi suvlasnik, a savjestan posjed i stvarno suvlasništvo: Mate (Vidan) Rozić, Andrija (Vidan) Rozić, Dane (Vidan) Rozić, Stipe (Vidan) Rozić, Ruža (Vidan) Marić rod. Rozić, Mara (Vidan) Vidačak rod. Rozić, Luča (Vidan) Pehar rod. Rozič, Janja (Vidan) Pehar rod. Rozić sa po 1/8 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-976-1/2014
28. kolovoza/augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.