Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj: II-1575/14 od 18.07.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-68 od 21.05.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 341/49, po novom premjeru k.č. br. 547/2 k.o. Čule, u površini od 575 m2 , nastala cijepanjem od k.č. br. 341/20, upisana u zk.ul. br. 388 k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani: Bilić (Jozo) Mirjana rod. Rozić sa 1/18 dijela, Marić (Jozo) Mara rod. Rozić sa 1/18 dijela, Rozić (Jozo) Drago sa 1/18 dijela, Rozić (Ivan) Jure sa 3/18 dijela, Rozić (Ivan) Marko sa 3/18 dijela, Rozić (Mate) Ante sa 3/18 dijela, Rozić (Rudolf) Ruža rod. Gabrić sa 3/18 dijela i Rozić (Šimun) Franjo sa 3/18 dijela, zemljišno-knjižno suvlasništvo: Gabre Rožica pok. Jure sa 1/3 dijela i još 10 uknjiženih suvlasnika, a savjestan posjed i stvarno suvlasništvo: Mirjana (Jozo) Bilić rod. Rozić sa 1/18 dijela, Mara (Jozo) Marić rod. Rozić sa 1/18 dijela, Drago (Jozo) Rozić sa 1/18 dijela, Anica Rozić rod. Bevanda sa 1/18 dijela, Miroslav (Jure) Rozić sa 1/18 dijela, Ivo (Jure) Rozić sa 1/18 dijela, Slavko (Franjo) Rozić sa 3/72 dijela, Dragan (Franjo) Rozić sa 3/72 dijela, Davor (Franjo) Rozić sa 3/72 dijela, Luca (Franjo) Miličević rod. Rozić sa 3/72 dijela, Andrija (Marko) Rozić sa 3/180 dijela, Ivan (Marko) Rozić sa 3/180 dijela, Mate (Marko) Rozić sa 3/180 dijela, Petar (Marko) Rozić sa 3/180 dijela, Zdravko (Marko) Rozić sa 3/180 dijela, Anica (Marko) Barbarić rod. Rozić sa 3/180 dijela, Zora (Marko) Margeta rod. Rozić sa 3/180 dijela, Ljubica (Marko) Ećim rod. Rozić sa 3/180 dijela, Mila (Marko) Musa rod. Rozić sa 3/180 dijela, Olgica (Marko) Ćorić rod. Rozić sa 3/180 dijela, Rudolf (Pero) Rozić sa 3/162 dijela, Šimun (Pero) Rozić sa 3/162 dijela, Vlado (Pero) Rozić sa 3/162 dijela, Ilija (Pero) Rozić sa 3/162 dijela, Anđa (Pero) Kordić rod. Rozić sa 3/162, Vinka (Pero) Pehar rod. Rozić sa 3/162 dijela, Janja (Pero) Pehar rod. Rozić sa 3/162 dijela i Ivica (Pero) Ćorić rod. Rozić sa 3/162 dijela, Sandra (Stanko) Stanić rod. Rozić sa 3/324 dijela, Dijana (Stanko) Bračun rod. Rozić sa 3/324 dijela, Mate (Ante) Rozić sa 3/72 dijela, Miroslav (Ante) Rozić sa 3/72 dijela, Josip (Ante) Rozić sa 3/72 dijela i Jelana (Ante) Odak rod. Rozić sa 3/72 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-976/2014
28. kolovoza/augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.