Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PRIVREMENOG IPA
KOORDINATORA ISPRED VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Ivica Mladina imenuje se za privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa pripadajućim pravima i obavezama koje proističu iz tog posla.

 

II

 

Koordinator iz tačke I ovog rješenja dužan je podnositi izvještaj sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine mjesečno, najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec za koji se podnosi izvještaj, a godišnje - Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije do 15. januara naredne godine za prethodnu godinu.

 

III

 

Naknadu za rad imenovanom utvrdit će sekretar Vlade Federacije Bosne Hercegovine, u skladu sa odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1597/2014
28. augusta/kolovoza 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.