Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG IPA
KOORDINATORA ISPRED VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Haris Abaspahić razrješava se dužnosti privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na lični zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 1596/2014
28. augusta/kolovoza 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.