Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1132/2014 od 2.06.2014. godine i V broj  1391/2014 od 10.07.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/14 i 60/14), utačkil redni brojevi l. i 2. mijenjaju se i glase:
"1.    Josip Petrić, policijski službenik, predsjednik,
2.     Damir Češkić, policijski službenik, član i"

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1586/2014
28. augusta/kolovoza 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.