Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), člana 71. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11) i člana 13. stav 2. Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/11 i 65/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DODJELI ČINA

 

I

 

KORMAN ENSADU, imenovanom za zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1058/2014 od 28.05.2014. godine i V broj 1161/2014 od 19.06.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14 i 52/14), dodjeljuje se čin Generalni inspektor policije, počev od 20.06.2014. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1567/2014
28. augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.