Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA
HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA U BOSNI I
HERCEGOVINI ZA PODRUČJE FEDERACIJE BOSNE l
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Projekat) u sastavu:
1.     Samir Bakić, Federalno ministarstvo finansija, predsjednik;
2.     Silvana Marić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član;
3.     Sulejman Alijagić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, član;
4.     Stipe Šakić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član;
5.     Safudin Čengić, Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, član;
6.     Jasminka Begić, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, načelnica Općine Doboj Jug, član;
7.     Rasim Omerović, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, načelnik općine Katesija, član.

 

II

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Upravnog odbora Projekta obavljat će Jedinica za implementaciju Projekta pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

III

 

Osnovni zadaci Upravnog odbora Projekta su:
- redovno nadgledanje i evaluacija aktivnosti putem projektnih izvještaja,
- evaluacija ostvarenih rezultata Projekta,
- usmjeravanje Jedinice za implementaciju Projekta (PTU) u vezi s korektivnim mjerama na upravljanju Projektom,
- pregled i odobravanje prijedloga općinskih pod-projekata koji će se finansirati sredstvima zajma Svjetske banke u okviru Projekta.
Zadaci Upravnog odbora će biti detaljno precizirani u Operativnom priručniku Projekta.

 

IV

 

Upravni odbor Projekta dužan je kvartalno izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o svom radu i ostvarenim rezultatima Projekta, a prestaje sa radom nakon okončanja implementacije Projekta.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1560/2014
28. augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.