Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 128. sjednici, održanoj 20.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14) u tački 1. stav 1. alineja 2. riječi; "Haris Abaspahić" zamjenjuju se riječima: "Goran Miraščić". U tački 1. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Komisije obavljat će Amira Nušević, stručni saradnik u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1516/2014
20. augusta/kolovoza 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.