Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 19. stav (3) Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 128. sjednici, održanoj 20.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA FEDERALNOG FONDA
ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD
PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U OSNIVANJU

 

I

 

Jasmin Jaganjac imenuje se za direktora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u osnivanju (u daljem tekstu: direktor Fonda u osnivanju), na period do konačnog imenovanja direktora u skladu sa članom 10. st. (3) i (4) Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Direktor Fonda u osnivanju je ovlašten da u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine obavi pripreme za početak rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno da pribavi potrebne dozvole za početak rada, te podnese prijavu za upis u sudski registar u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1504/2014
20. augusta/kolovoza 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.