Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i članka 3. Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje cijena, Vlada Federacije Bosne i. Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 13.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA
ZA PRAĆENJE CIJENA

 

I

 

Imenuju se članovi Povjerenstva za praćenje cijena (u daljem tekstu: Povjerenstvo) u sljedećem sastavu:
Federalno ministarstvo trgovine,                Glibo Lela, predsjednik,
Federalno ministarstvo poljoprivrede,        Hanefija Topuz, član,
vodoprivrede i šumarstva,                           Edina Sijerčić, član
Federalno ministarstvo energije,                Amela Mikulić, član
rudarstva i industrije,
Udruženje poslodavaca u Federaciji          Adel Hodžić, član,
Bosne i Hercegovine,
Savez samostalnih sindikata                      Pero Obad, član,
Bosne i Hercegovine,
Udruženje potrošača "Futura",                 Marin Bago, član,
Federalni zavod za statistiku,                   Mesuda Kamberović, nezavisni član.

Administrativno-tehničke poslove za rad Povjerenstva obavljat će Branka Aničić iz Federalnog ministarstva trgovine.

 

II

 

Mandat članova Povjerenstva iz točke I ovog rješenja traje četiri godine od dana donošenja ovog rješenja.
Povjerenstvo će u svom radu surađivati sa državnim i drugim institucijama koje se bave pitanjima iz oblasti cijena.

 

III

 

Povjerenstvo je dužno da redovno obavještava Federalno ministarstvo trgovine, a po potrebi i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o izvršenju zadatih poslova.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V

 

Donošenjem ovog rješenja prestaje da važi rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 80/09, 18/10, 67/10 i 64/12).

 

V broj 1456/2014
13. kolovoza 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.