Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-31/13 od 20.01.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodet­ske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravo­snažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj S2-31-3268/S2-59 od 28.05.2013. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 396/2 zv. "Džunovac", po kulturi njiva 4. klase, površine 289 m2, upisana u p.l. 404 k.o. Crkvice kao posjed Popović (Ive) Ivica sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 396), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 190/21 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 653 k.o. Crkvice na ime Popović (Ivo) Ivica sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 190/6),
- k.č. br. 397 zv. "Džunovac", po kulturi voćnjak 3. klase, površine 1.074 m2, upisana u p.l. 404 k.o. Crkvice kao posjed Popović (Ive) Ivica sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 190/7 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. Ul. 653 k.o. Crkvice na ime Popović (Ivo) Ivica sa dijelom l /1,
- k.č. br. 398/3 zv. "Džunovac", po kulturi livada 4. klase u površini od 942 m2 i livada 5. klase u površini od 1.000 m2 (sve u ukupnoj površini od 1.942 m2), upisana u p.l. 404 k.o. Crkvice kao posjed Popović (Ive) Ivica sa dijelom l/l (nastala od k.č. br. 398/1), kojoj po starom premjeru odgovaraju k.č. br. 190/22 zv. "Džunovac", po kulturi livada u površini od l.164 m2, upisana u zk. ul. 653 k.o. Crkvice na ime Popović (Ivo) Ivica sa dijelom 1/1 (nastala od k.č.br. 190/1) i k,č. br. 190/23 zv. "Džunovac", po kulturi livada u površini od 778 m2, upisana u zk. ul. 824 k.o. Crkvice na ime Popović (Stipo) Pavle sa dijelom 1/3 i dr. (nastala od k.č. br. 190/8),
- k.č. br. 420 zv, "Džunovac", po kulturi voćnjak 3. klase, površine 604 m2, upisana u p.l. 404 k.o. Crkvice kao posjed Popović (Ive) Ivica sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 190/5 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 824 k.o. Crkvice na ime Popović (Stipo) Pavle sa dijelom 1/3 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Popović (Ivo) Ivica iz Zenice sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-49-3/2014
05. februara/veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.