Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 13.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U RADNU
SKUPINU VIJEĆA MINISTARA

 

I

 

JASENKO MUHAREMAGIĆ, savjetnik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i koordinator Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za suradnju sa zainteresiranom javnošću, imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnoj skupini Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za reviziju Sporazuma o suradnji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Radna skupina).

 

II

 

O izvršenju zadataka Radne skupine, imenovani će podnijeti izvješće Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od pet dana od dana usvajanja Izvješća od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
U slučaju potrebe za zauzimanjem stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani će podnijeti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Informaciju o tijeku aktivnosti na' reviziji Sporazuma o suradnji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, s prijedlogom zaključka.

 

III

 

Za izvršene poslove iz točke II ovog rješenja, imenovani ima pravo na naknadu za rad sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1455/2014
13. kolovoza 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.