Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, broj 01-03.4-5227/14 DP od 29.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 127. sjednici, održanoj 13.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Tuzla, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 08-31-5332/2013-1 od 08.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1930/8 zv. "Direci", po kulturi Šuma u površini od 119 m2, upisana u el. zk. ul. br. 3082 k.o. Bistarac, suvlasništvo Ćatić (Nuraga) Nuraga sa dijelom 3/35, Bećirović (Hrusto) mldb. Fatima sa dijelom 1/35, Ćatić r. Bašić Fatima sa dijelom 3/35, Hodžić r. Ćatić Rasema sa dijelom 1/10, Ćatić Nura, supruga Ibrahima, sa dijelom 1/5, Ćatić (Husein) Enes sa dijelom 1/10, Ćatić (Husein) Ejub sa dijelom 1/10, Ćatić (Himzo) Besima sa dijelom 1/70, Hodžić (Himzo) Rasema sa dijelom 1/70, Imamović (Himzo) Kadira sa dijelom 1/70, Gegić (Himzo) Mina sa dijelom 1/70, Ćatić (Himzo) Rašid sa dijelom 1/70, Demirović (Himzo) Senija sa dijelom 1/70, Ćatić Alija, supruga Mehmeda, sa dijelom 1/10 i Ćatić (Himzo) Abdurešad sa dijelom 2/70, kojoj po novom premjeru odgovara k.č. br. 455/4, upisana u posjedovni list br. 1651 k,o. Plane, korisnik Ćatić (Himze) Abdurešad i Ćatić (Huse) Alija r. Smajlović sa po 1/2 dijela, a stvarno vlasništvo i posjed Ćatić (Himze) Abdurešad.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Tuzla osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-842-1/2014
13. augusta/kolovoza 2014. godine
Sarajevo

 

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.