Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, broj 01-034-5227/14 DP od 29.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 127. sjednici, održanoj 13.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

l.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Tuzla, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 08-31-5332/2013-2 od 19.03.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 448/9 zv. "Bara", po kulturi livada 3. klase u površini od 275 m2 i kanal u površini od 22 m2, upisana u posjedovni list br. 2277 k.o, Plane, posjednik "Genelec" d.o.o. Tuzla sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 1932/16 k.o. Bistarac,
- k.č. br. 454/7 zv. "Direci", po kulturi livada 3. klase, u površini od 1.049 m2, upisana u posjedovni list br. 2289 k.o. Plane, posjednik "Genelec" d.o.o. Tuzla sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 1930/10 k.o. Bistarac,  obje parcele stvarno vlasništvo "Genelec" d.o.o. Tuzla.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Tuzla osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-842/2014
13. augusta/kolovoza 2014. Godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.