Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 29. stavak 4. Zakona o utemeljenju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 13.08.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA
UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE
"ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D.
BANJA LUKA IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Dr. sc. Stipo Buljan, predlaže se za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine na mandatno razdoblje od pet godina.

 

II

 

Prijedlog za člana Upravnog odbora kompanije "Elektro­prijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine iz točke I ovog rješenja, glasanjem prihvaća ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1457/2014
13. kolovoza 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.