Na osnovu člana 19. stav 3, Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 19. Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici održanoj 13.08.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM
PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Fond), imenuju se:
1.     Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić - predsjednik Upravnog odbora Fonda po funkciji;
2.     Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, Adil Osmanović - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
3.     Federalni ministar prometa i komunikacija, Enver Bijedić - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
4.     Federalni ministar prostornog uređenja, Desnica Radivojević - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
5.     Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jerko Ivanković-Lijanović - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
6.     Federalni ministar energije, rudarstva i industrije, Erdal Trhulj - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
7.     Mehmed Mustabašić, načelnik Općine Maglaj - član Upravnog odbora Fonda predložen od strane Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine;
8.     Sinan Husić, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, član Upravnog odbora Fonda predložen od strane Saveza samostalnih   sindikata Bosne i Hercegovine;
9.     Safudin Čengić - član Upravnog odbora Fonda predložen iz reda donatora od strane Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine;
10.   Petar Čorluka - član Upravnog odbora Fonda predložen iz reda donatora, od strane Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine;
11.   Zehra Obralija - član Upravnog odbora Fonda predložen iz reda donatora, od strane Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Upravni odbor Fonda upravlja Fondom u skladu sa odredbama Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), statuta i drugih općih akata Fonda, te drugih zakona i propisa.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1444/2014
13. augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.