Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici, održanoj 22.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Jasenko Muharemagić, predsjednik,
2.     Adnan Efendić, član,
3.     Džemail Ćibo član,
4.     Begajeta Habota, član,
5.     Damir Felić, član,
6.     Pero Goluža, član,
7.     Vlado Ivanković, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1419/2014
22. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.