Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici održanoj 22.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

IMENOVANJU DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA
"SARAJEVO OSIGURANJA" D.D. SARAJEVO

 

1.   Za članove Nadzornog odbora "Sarajevo osiguranja" d.d. Sarajevo, imenuju se:
1)     Merima Maslo, član;
2)     Midhat Kulo, član.
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošnja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1418/2014
22. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.