Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici održanoj 22.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA
"SARAJEVO OSIGURANJA" D.D. SARAJEVO

 

1.     Za članove Nadzornog odbora "Sarajevo osiguranja" d.d. Sarajevo, imenuju se:
1)     Merima Maslo, član;
2)     Midhat Kulo, član.

2.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1418/2014
22. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.