Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici, održanoj 22.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA
IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA
BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

1.     U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14) u točki 1., stavak (1) alineja 1. riječi: "Haris Abaspahić" zamjenjuju se riječima: "Jasenko Muharemagić". U točki 1. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad
Povjerenstva obavljat će Omer Popara, stručni savjetnik u Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1417/2014
22. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.